Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Tên sản phẩm: VN 1 10 ml  nắp nhấn

Dung tích:  110 ml

Nguyên liệu:HDPE

Màu săc: Màu trong