Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0216352SX

Tên sản phẩm: DDN 20 ml garanti trong_nắp vàng

Dung tích:  20 -24 ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu săc: Màu trong