Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260021SX

Tên sản phẩm: NM 10 ml garanti trang sữa_nap trang sua

Dung tích: 10ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu săc: Màu trăng sữa