Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260381SX

Tên sản phẩm: NM Alcon 10 ml garanti TS_nắp TS (TT)

Dung tích: 10ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa