Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A0260171SX

Tên sản phẩm: NM Alcon 5 ml garanti trắng sữa_nắp trắng sữa

Dung tích: 5ml

Nguyên liệu: LDPE

Màu sắc: Màu trắng sữa