Thông tin sản phẩm

Chai thuốc viên VG 225 ml gồm thân + nắp + màng seal.

Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng.

Thể tích : 225 ml.